Thumb 2eb22a9c7e8d0de7236fc8ae2e6b253793f605fc
Qr
768d0399cce296ca00285a2b25bf755d37a3b297

Bonnie Verhagen

Ik collecteer omdat:

ik als vrijwilliger op de Manege Bio zie hoe enorm veel plezier, maar vooral ook hoeveel baat cliënten hebben bij het paardrijden of het bezig zijn op en rond de manege.

6

donaties

€ 65

ingezameld