Thumb 2f393833f5b1804de30bf8a3d3b3395adab63341

John Stehouwer

Ik collecteer omdat:

Jullie zulk goed werk leveren, en ik weet dat jullie het zwaar hebben. Daarom is dit voor mij een kleine moeite om te helpen.

1

donatie

€ 15

ingezameld