Thumb b23c80760806e04f19fddf96149f6e35c8103a0c
Qr
768d0399cce296ca00285a2b25bf755d37a3b297

Para-dressuur (Audri, Evie & Vera)

Ik collecteer omdat:

Wij willen graag aangepaste sport en para-dressuur mogelijk maken op Manege in ’t BioBos.

Afgelopen jaren zijn er onderlinge para-dressuur wedstrijden georganiseerd vanuit verschillende FPG maneges, hier hebben wij en vele anderen mogen ervaren hoe leuk het is om jezelf te verbeteren en doelen te stellen. Maar ook dat een beperking ons niet in de weg hoeft te staan om sportieve prestaties neer te zetten.

Wij willen het voor meer ruiters mogelijk maken deze sport te ervaren, de sport verbreden en promoten.

Ons doelbedrag is €10000,- om de basis te leggen binnen Manege in ‘t BioBos om aangepaste sport en para-dressuur mogelijk te maken en deelname aan wedstrijden.

Wil jij ons ondersteunen hierin en wordt je supporter? Elke bijdrage is welkom, dankjewel!

17

donaties

€ 465

ingezameld